Tỷ giá: 1¥ = 226 vnđ
Lớn hơn 3,115 sản phẩm
Từ 1 đến 20 sản phẩm
Hiển thị:  
Trang:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>
https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0510/users/4252ba799bf45e5b0454b4781047bef6fb8f4c7e/i-img600x400-1571275607plpdcv538726.jpg&dc=1&sr.fs=20000

ルンバ 780 12年製 バッテリー新品 完動品

0d - 0h 00' 00s 8 lượt đấu
1,700 Yên
384,200 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0510/users/fff9b66cd7129c9304ef970868e96b87f29f7b79/i-img828x1104-1571219703rpmtzy486505.jpg&dc=1&sr.fs=20000

アイロボットルンバ 880

0d - 0h 00' 00s 3 lượt đấu
2,200 Yên
497,200 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0510/users/5/5/7/1/byzc3030-img480x480-1571367637pkefma12575.jpg&dc=1&sr.fs=20000

Braava 380j ジャンク品 (101805)

0d - 0h 00' 00s 0 lượt đấu
500 Yên
113,000 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0510/users/f2be1fe2328d565e293a6ca00a123676733f2204/i-img1200x900-1571292385tdwiks580901.jpg&dc=1&sr.fs=20000

■アイロボット/iRobot ルンバ 780 Roomba780

0d - 0h 00' 00s 0 lượt đấu
1,000 Yên
226,000 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0510/users/89a491457ae1dfef3f3e10e513ed35ffabf13121/i-img900x1200-157136012292w3yc612156.jpg&dc=1&sr.fs=20000

iRobot Roomba 780/ルンバ780 ジャンク

0d - 0h 00' 00s 0 lượt đấu
4,000 Yên
904,000 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

Trang:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>