Tỷ giá: 1¥ = vnđ
Khoảng 4,408 sản phẩm
Từ 1 đến 20 sản phẩm
Hiển thị:  
Trang:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>
https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0508/users/2835312712fbc349d799c68a045ece9885d585ea/i-img1200x1200-156608253811odt01297612.jpg&dc=1&sr.fs=20000

富貴蘭 金牡丹縞

0d - 0h 00' 00s 0 lượt đấu
30,000 Yên
6,780,000 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0508/users/89600e14481af418aaa8ca6970d02ccc040638f0/i-img750x1000-15661138723yrorz1425644.jpg&dc=1&sr.fs=20000

パキポディウム グラキリス

0d - 0h 00' 00s 0 lượt đấu
1 Yên
226 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0508/users/2835312712fbc349d799c68a045ece9885d585ea/i-img1200x1200-1566083400agwmsf1499559.jpg&dc=1&sr.fs=20000

富貴蘭 金紗墨系 金牡丹

0d - 0h 00' 00s 0 lượt đấu
30,000 Yên
6,780,000 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0508/users/89600e14481af418aaa8ca6970d02ccc040638f0/i-img750x1000-15659964606mo48v1519429.jpg&dc=1&sr.fs=20000

オペルクリカリア パキプス 1

0d - 0h 00' 00s 98 lượt đấu
67,000 Yên
15,142,000 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0508/users/b416e7173c90dd8139f2392dc834347b09f7aa1a/i-img1200x900-1566063414v6iiyc1432314.jpg&dc=1&sr.fs=20000

富貴蘭【月笙】最上柄割子

0d - 0h 00' 00s 1 lượt đấu
3,000 Yên
678,000 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0508/users/23038d3557f5db0bda55faf13e2391a59dac3c36/i-img900x1200-1566109692vrfcor1419826.jpg&dc=1&sr.fs=20000

2輪開花中 洋蘭原種カトレア C.warscewiczii fma.semi-alba 'katia'

0d - 0h 00' 00s 0 lượt đấu
3,800 Yên
858,800 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0508/users/b416e7173c90dd8139f2392dc834347b09f7aa1a/i-img1200x900-1566062203an9ivn1336736.jpg&dc=1&sr.fs=20000

富貴蘭【建国殿中斑&虎】最上柄

0d - 0h 00' 00s 1 lượt đấu
10,000 Yên
2,260,000 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0508/users/2835312712fbc349d799c68a045ece9885d585ea/i-img1200x1200-1566081665wpoa7n1589498.jpg&dc=1&sr.fs=20000

富貴蘭 伊勢矮鶏 白縞

0d - 0h 00' 00s 0 lượt đấu
3,000 Yên
678,000 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0508/users/b416e7173c90dd8139f2392dc834347b09f7aa1a/i-img1200x900-156605928426nsot1584285.jpg&dc=1&sr.fs=20000

富貴蘭【建国殿縞】総ルビー根系

0d - 0h 00' 00s 2 lượt đấu
3,100 Yên
700,600 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0508/users/b416e7173c90dd8139f2392dc834347b09f7aa1a/i-img1200x900-1566065420gz4vfy1273445.jpg&dc=1&sr.fs=20000

富貴蘭【建国殿覆輪】最上柄

0d - 0h 00' 00s 1 lượt đấu
3,000 Yên
678,000 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0508/users/89600e14481af418aaa8ca6970d02ccc040638f0/i-img750x1000-1566041598gysxj41260607.jpg&dc=1&sr.fs=20000

パキポディウム カクチペス 穴あり

0d - 0h 00' 00s 3 lượt đấu
1,800 Yên
406,800 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0508/users/89600e14481af418aaa8ca6970d02ccc040638f0/i-img750x1000-1565996628zm1azv1280835.jpg&dc=1&sr.fs=20000

オペルクリカリア ヒファエノイデス 発根済み

0d - 0h 00' 00s 32 lượt đấu
45,600 Yên
10,305,600 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0508/users/b416e7173c90dd8139f2392dc834347b09f7aa1a/i-img1200x900-1566060228avodvh1537063.jpg&dc=1&sr.fs=20000

富貴蘭【黒牡丹】愛知県岡崎市A園芸作

0d - 0h 00' 00s 0 lượt đấu
3,000 Yên
678,000 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0508/users/89600e14481af418aaa8ca6970d02ccc040638f0/i-img750x1000-15659965414tliva1280755.jpg&dc=1&sr.fs=20000

オペルクリカリア パキプス 2

0d - 0h 00' 00s 50 lượt đấu
34,500 Yên
7,797,000 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0508/users/b416e7173c90dd8139f2392dc834347b09f7aa1a/i-img1200x900-1566064483raupat1585817.jpg&dc=1&sr.fs=20000

富貴蘭【湖東錦】現品限り

0d - 0h 00' 00s 0 lượt đấu
50,000 Yên
11,300,000 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0508/users/b32053bb84985a19fefbf5db7ae3b81b92638034/i-img1200x1003-1566088566bktlsc1269598.jpg&dc=1&sr.fs=20000

蘭遊園 富貴蘭『西鶴』最上芸3本立 風蘭 長生蘭 春蘭 寒蘭 山野草

0d - 0h 00' 00s 1 lượt đấu
5,000 Yên
1,130,000 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

https://wing-auctions.c.yimg.jp/sim?furl=auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0508/users/1e6516e4d1d8ffc542b5f010507fbe489478684f/i-img900x1200-1566083046pzneie1605650.jpg&dc=1&sr.fs=20000

ヘゴ板3枚

0d - 0h 00' 00s 1 lượt đấu
3,000 Yên
678,000 Vnđ
Đấu giá

* Chưa gồm phí phát sinh

Trang:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>