Tỷ giá: 1¥ = 221 vnđ

05 Nhân viên kiểm thử phần mềm

Tham gia phân tích thiết kế, kiểm thử sản phẩm phần mềm theo các dự án cua Công ty, kiểm soát chất lượng sản phẩm...

10 Nhân viên phát triển phần mềm (C#, .NET MVC)

Tham gia phát triển hệ thống phần mềm theo các dự án cua Công ty, nghiên cứu và phát triển công nghệ mới.