Tin tức [email protected]
Tra cứu đơn hàng

Yahoo! Auction

https://auc-pctr.c.yimg.jp/i/auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0405/users/5dd04a435ceed61c5227c42694145d6f680d2369/i-img1200x1200-1684734006zl1nyt207808.jpg?pri=l&w=300&h=300&up=0&nf_src=sy&nf_path=images/auc/pc/top/image/1.0.3/na_170x170.png&nf_st=200

Drawerワンピース

3.000 ¥
537.000 đ

Mercari

https://static.mercdn.net/c!/w=240,f=webp/thumb/photos/m61201149560_1.jpg?1686320809

CITEN

4.000 ¥
716.000 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240,f=webp/thumb/photos/m87801962645_1.jpg?1686309716

JAPANSTYLE 振り袖

58.500 ¥
10.471.500 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240,f=webp/thumb/photos/m15424830186_1.jpg?1630325653

水着 ビキニ

2.500 ¥
447.500 đ