Tin tức [email protected]
Tra cứu đơn hàng

Yahoo! Auction

https://auc-pctr.c.yimg.jp/i/auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0405/users/5dd04a435ceed61c5227c42694145d6f680d2369/i-img1200x1200-1684734006zl1nyt207808.jpg?pri=l&w=300&h=300&up=0&nf_src=sy&nf_path=images/auc/pc/top/image/1.0.3/na_170x170.png&nf_st=200

Drawerワンピース

3.000 ¥
537.000 đ

Mercari

https://static.mercdn.net/c!/w=240,f=webp/thumb/photos/m95855608957_1.jpg?1683206309

パンツ

2.300 ¥
411.700 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240,f=webp/thumb/photos/m48000655796_1.jpg?1686320015

ace long shirts

25.000 ¥
4.475.000 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240,f=webp/thumb/photos/m92953699131_1.jpg?1672221694

藍染の色無地 着物

13.500 ¥
2.416.500 đ