Tin tức [email protected]
Tra cứu đơn hàng

Yahoo! Auction

https://auc-pctr.c.yimg.jp/i/auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0412/users/9bede4462cd21730628e9662d8811de42db0d783/i-img900x1200-1701781009wa4gv6102705.jpg?pri=l&w=300&h=300&up=0&nf_src=sy&nf_path=images/auc/pc/top/image/1.0.3/na_170x170.png&nf_st=200

ALLEN&HEATH 1D

999 ¥
174.825 đ
https://auc-pctr.c.yimg.jp/i/auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0412/users/f57443da329f312c936c3ce59cb35022b5e7e88b/i-img1200x900-1701423650tbjhzx26002.jpg?pri=l&w=300&h=300&up=0&nf_src=sy&nf_path=images/auc/pc/top/image/1.0.3/na_170x170.png&nf_st=200

DDJ-FLX6 Black 黒

50.000 ¥
8.750.000 đ
https://auc-pctr.c.yimg.jp/i/auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0411/users/540bb297e5ccb0eeff9222c143dbcb8e63d309b9/i-img674x1198-1701302642kaqfvk1067274.jpg?pri=l&w=300&h=300&up=0&nf_src=sy&nf_path=images/auc/pc/top/image/1.0.3/na_170x170.png&nf_st=200

SHURE V15 TYPE III

20.000 ¥
3.500.000 đ

Mercari

https://static.mercdn.net/c!/w=240/thumb/photos/m10820777439_1.jpg?1701839766

Pioneer DDJ-400 箱なし

16.800 ¥
2.940.000 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240/thumb/photos/m31181839470_1.jpg?1701839400

XDJ-R1 pioneer dj

60.000 ¥
10.500.000 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240/thumb/photos/m57692517303_1.jpg?1701670015

萬久充様用

60.000 ¥
10.500.000 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240/thumb/photos/m88667589508_1.jpg?1700363026

Vestax VCI-300

7.680 ¥
1.344.000 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240/thumb/photos/m81626927308_1.jpg?1700988676

Pioneer DJ DDJ-400

41.900 ¥
7.332.500 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240/thumb/photos/m23274489338_1.jpg?1701525199

LAUNCHPAD MK2 novation

7.700 ¥
1.347.500 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240/thumb/photos/m14622899955_1.jpg?1701829170

Numark Mixdeck Express

6.000 ¥
1.050.000 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240/thumb/photos/m25286150004_1.jpg?1701750013

NI TRAKTOR KONTROL D2

38.000 ¥
6.650.000 đ