Tin tức [email protected]
Tra cứu đơn hàng

Yahoo! Auction

https://auc-pctr.c.yimg.jp/i/auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0210/users/041df5cbf5e8156b2cf6ddaa25f09933f5c083cb/i-img1200x900-1635055067zdsjuy331616.jpg?pri=l&w=300&h=300&up=0&nf_src=sy&nf_path=images/auc/pc/top/image/1.0.3/na_170x170.png&nf_st=200

AMD Radeon RX5700

46.500 ¥
9.811.500 đ
https://auc-pctr.c.yimg.jp/i/auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0210/users/21d3b89b0a0a5d5ce285f4983d9f942921d483c7/i-img1200x1140-1635162231bq5ljp271428.jpg?pri=l&w=300&h=300&up=0&nf_src=sy&nf_path=images/auc/pc/top/image/1.0.3/na_170x170.png&nf_st=200

AMD Ryzen7 5700G

25.000 ¥
5.275.000 đ
https://auc-pctr.c.yimg.jp/i/auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0210/users/f339b8dbc9b12573d1b6a057914d06787ec1928b/i-img968x374-16350520159pkmwa374925.jpg?pri=l&w=300&h=300&up=0&nf_src=sy&nf_path=images/auc/pc/top/image/1.0.3/na_170x170.png&nf_st=200

Corsair CMK64GX4M4B3200C16

30.000 ¥
6.330.000 đ
https://auc-pctr.c.yimg.jp/i/auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0210/users/7eb63ad4655024711cd34495f63a2c7676f015e2/i-img1200x900-16352363960rmj5t306227.jpg?pri=l&w=300&h=300&up=0&nf_src=sy&nf_path=images/auc/pc/top/image/1.0.3/na_170x170.png&nf_st=200

RYZEN9 3900XT

15.500 ¥
3.270.500 đ
https://auc-pctr.c.yimg.jp/i/auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0210/users/f339b8dbc9b12573d1b6a057914d06787ec1928b/i-img599x622-1635050612njlgpn1515859.jpg?pri=l&w=300&h=300&up=0&nf_src=sy&nf_path=images/auc/pc/top/image/1.0.3/na_170x170.png&nf_st=200

AMD Ryzen 9 3950X

55.000 ¥
11.605.000 đ
https://auc-pctr.c.yimg.jp/i/auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0210/users/cf5554573094432200ff192d8ec3b745b891127a/i-img1200x900-1635205728xhrfcs295388.jpg?pri=l&w=300&h=300&up=0&nf_src=sy&nf_path=images/auc/pc/top/image/1.0.3/na_170x170.png&nf_st=200

Z370M MORTAR

1.000 ¥
211.000 đ

Yahoo! Shopping

Rakuten