Tin tức [email protected]
Tra cứu đơn hàng

Yahoo! Auction

https://auc-pctr.c.yimg.jp/i/auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0405/users/dfce4f131e112b16fee264e685ecf3d0f51b985c/i-img1200x900-1684739463xeqkmq695.jpg?pri=l&w=300&h=300&up=0&nf_src=sy&nf_path=images/auc/pc/top/image/1.0.3/na_170x170.png&nf_st=200

USBケーブル

302 ¥
54.360 đ

Mercari

https://static.mercdn.net/c!/w=240,f=webp/thumb/photos/m53386464906_1.jpg?1685359359

USBメモリー 128GB

2.400 ¥
432.000 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240,f=webp/thumb/photos/m40450003567_1.jpg?1643504596

BUFFALO BBR-4HG

800 ¥
144.000 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240,f=webp/thumb/photos/m39507394992_1.jpg?1670150350

GV-HUVC/4K

6.750 ¥
1.215.000 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240,f=webp/thumb/photos/m11481145921_1.jpg?1685834893

MacStudio M1 MAX

285.000 ¥
51.300.000 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240,f=webp/thumb/photos/m79453111645_1.jpg?1685876439

logicool G PRO X SUPERLIGHT

10.000 ¥
1.800.000 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240,f=webp/thumb/photos/m50993693904_1.jpg?1685886598

SDカード 2gb

650 ¥
117.000 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240,f=webp/thumb/photos/m51557237713_1.jpg?1685886563

配線

980 ¥
176.400 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240,f=webp/thumb/photos/m10329725558_1.jpg?1685886491

pulsar x2 mini

9.500 ¥
1.710.000 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240,f=webp/thumb/photos/m43012890350_1.jpg?1685886481

Razer VIPER ULTIMATE

6.500 ¥
1.170.000 đ