Tin tức [email protected]
Tra cứu đơn hàng

Yahoo! Auction

https://auc-pctr.c.yimg.jp/i/auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0504/users/9ef56afb93699b0bd757ab158ee922905e036168/i-img1200x900-1713463177bww24b50233.jpg?pri=l&w=300&h=300&up=0&nf_src=sy&nf_path=images/auc/pc/top/image/1.0.3/na_170x170.png&nf_st=200

一弦琴

1 ¥
176 đ
https://auc-pctr.c.yimg.jp/i/auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0504/users/9ef56afb93699b0bd757ab158ee922905e036168/i-img1200x900-1713463430vdho2w52636.jpg?pri=l&w=300&h=300&up=0&nf_src=sy&nf_path=images/auc/pc/top/image/1.0.3/na_170x170.png&nf_st=200

三味線

11 ¥
1.936 đ
https://auc-pctr.c.yimg.jp/i/auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0504/users/8cc34d2d969c6014b81a9e21d4a11b767eb9e703/i-img713x1200-1712974659vauud771126.jpg?pri=l&w=300&h=300&up=0&nf_src=sy&nf_path=images/auc/pc/top/image/1.0.3/na_170x170.png&nf_st=200

琵琶 四弦五柱 撥付

80.000 ¥
14.080.000 đ
https://auc-pctr.c.yimg.jp/i/auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0504/users/f74888ff9368ab3de0ef12c4b4644dcb41dffb01/i-img1100x689-1713959413d6fvjg185861.jpg?pri=l&w=300&h=300&up=0&nf_src=sy&nf_path=images/auc/pc/top/image/1.0.3/na_170x170.png&nf_st=200

銘品 古作尺八

1.000 ¥
176.000 đ
https://auc-pctr.c.yimg.jp/i/auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0502/users/8ea3df16ecc5db288db4cdaa14d8aaf8cada223d/i-img900x1200-1708495305pf7rsp545841.jpg?pri=l&w=300&h=300&up=0&nf_src=sy&nf_path=images/auc/pc/top/image/1.0.3/na_170x170.png&nf_st=200

龍笛、雅楽、横笛

150.000 ¥
26.400.000 đ

Mercari

https://static.mercdn.net/c!/w=240/thumb/photos/m16269224384_1.jpg?1670128335

締太鼓 台セット

48.300 ¥
8.500.800 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240/thumb/photos/m57932108986_1.jpg?1709979030

法螺貝

93.500 ¥
16.456.000 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240/thumb/photos/m47615172874_1.jpg?1641909171

津軽三味線

81.300 ¥
14.308.800 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240/thumb/photos/m37982527857_1.jpg?1711508132

小鼓 和楽器 紅葉

96.000 ¥
16.896.000 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240/thumb/photos/m42649642065_1.jpg?1712030373

篠笛

1.400 ¥
246.400 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240/thumb/photos/m91937871540_1.jpg?1714008238

99.999 ¥
17.599.824 đ