Tin tức [email protected]
Tra cứu đơn hàng

Yahoo! Auction

https://auc-pctr.c.yimg.jp/i/auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0501/users/391310ac813a160b72d81b9b93913bec59194a1c/i-img900x1200-170582201759nngi86766.jpg?pri=l&w=300&h=300&up=0&nf_src=sy&nf_path=images/auc/pc/top/image/1.0.3/na_170x170.png&nf_st=200

GALLERIA GAMEMASTER GXT

48.000 ¥
8.448.000 đ

Mercari

https://static.mercdn.net/c!/w=240/thumb/photos/m94460264389_1.jpg?1712144652

iMac (21.5-inch, Mid 2011)

7.800 ¥
1.372.800 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240/thumb/photos/m32004200866_1.jpg?1707675928

自作デスクトップPC

24.120 ¥
4.245.120 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240/thumb/photos/m86814265369_1.jpg?1686363632

CableMod

9.698 ¥
1.706.848 đ