Tin tức [email protected]
Tra cứu đơn hàng

Yahoo! Auction

https://auc-pctr.c.yimg.jp/i/auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0411/users/21fd7f6ed37979c4cf5c0b106a98858ce38b6378/i-img1200x1200-1700982559jmtxgg7.jpg?pri=l&w=300&h=300&up=0&nf_src=sy&nf_path=images/auc/pc/top/image/1.0.3/na_170x170.png&nf_st=200

CANON XA20

12.500 ¥
2.175.000 đ
https://auc-pctr.c.yimg.jp/i/auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0411/users/21fd7f6ed37979c4cf5c0b106a98858ce38b6378/i-img900x1200-1700982590zmgcaz7.jpg?pri=l&w=300&h=300&up=0&nf_src=sy&nf_path=images/auc/pc/top/image/1.0.3/na_170x170.png&nf_st=200

SONY 4K HANDYCAM FDR-AX60

52.500 ¥
9.135.000 đ
https://auc-pctr.c.yimg.jp/i/auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0411/users/49731aec032d5f61b603fcd4c4e5ad2797fd2cfe/i-img789x1120-1701175595gmlssz889741.jpg?pri=l&w=300&h=300&up=0&nf_src=sy&nf_path=images/auc/pc/top/image/1.0.3/na_170x170.png&nf_st=200

insta360 x2

31.000 ¥
5.394.000 đ

Mercari

https://static.mercdn.net/c!/w=240/thumb/photos/m16495322990_1.jpg?1701255836

【訳アリ】GoPro HERO10

29.999 ¥
5.219.826 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240/thumb/photos/m71155481116_1.jpg?1700083748

Canon iVIS HF G20

39.000 ¥
6.786.000 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240/thumb/photos/m61096260517_1.jpg?1701214876

Sony HDR-CX535ジャンク

6.000 ¥
1.044.000 đ