Tin tức cskh@ichiba.vn
Tra cứu đơn hàng

Yahoo! Auction

https://auc-pctr.c.yimg.jp/i/auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0303/users/36aacc14827f3c404562ab4a5cb758d612322083/i-img1200x1163-1646131579yil7bp18743.jpg?pri=l&w=300&h=300&up=0&nf_src=sy&nf_path=images/auc/pc/top/image/1.0.3/na_170x170.png&nf_st=200

ロボット掃除機

35.900 ¥
6.426.100 đ
https://auc-pctr.c.yimg.jp/i/auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0310/users/d35cff86e7577407356a1bb872e479ed11225211/i-img477x636-1664627967zs1kcf119361.jpg?pri=l&w=300&h=300&up=0&nf_src=sy&nf_path=images/auc/pc/top/image/1.0.3/na_170x170.png&nf_st=200

ルンバ 2014年製

1.100 ¥
196.900 đ
https://auc-pctr.c.yimg.jp/i/auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0310/users/97e7c2ac1150b5993d3519b5cc91e5776043ccc0/i-img1200x1200-1664677458u1yngn132821.jpg?pri=l&w=300&h=300&up=0&nf_src=sy&nf_path=images/auc/pc/top/image/1.0.3/na_170x170.png&nf_st=200

iRobot ルンバ 628

5.555 ¥
994.345 đ

Yahoo! Shopping

Rakuten