Tin tức [email protected]
Tra cứu đơn hàng

Yahoo! Auction

https://auc-pctr.c.yimg.jp/i/auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0503/users/fcd6a5a0c5d289324f4db8e00343c6ecd48c4f8e/i-img1200x802-1709454154gwa2qr758123.jpg?pri=l&w=300&h=300&up=0&nf_src=sy&nf_path=images/auc/pc/top/image/1.0.3/na_170x170.png&nf_st=200

Canon RF85mm f2 macro is stm

69.800 ¥
12.075.400 đ
https://auc-pctr.c.yimg.jp/i/auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0503/users/fcd6a5a0c5d289324f4db8e00343c6ecd48c4f8e/i-img1200x900-1709454350scjfuy772658.jpg?pri=l&w=300&h=300&up=0&nf_src=sy&nf_path=images/auc/pc/top/image/1.0.3/na_170x170.png&nf_st=200

OH済) summaron 35mm f3.5

62.800 ¥
10.864.400 đ

Mercari

https://static.mercdn.net/c!/w=240/thumb/photos/m42017316486_1.jpg?1701961895

super takumar 50mm f1.4

5.900 ¥
1.020.700 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240/thumb/photos/m31972829698_1.jpg?1702042442

Canon New FD 135mm f2.8

5.800 ¥
1.003.400 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240/thumb/photos/m99073732014_1.jpg?1708670443

SIGMA 500mm F4.5 APO EX DG HSM

139.300 ¥
24.098.900 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240/thumb/photos/m11763247883_1.jpg?1708182464

Nikon SERIES E 50mm f1.8

6.100 ¥
1.055.300 đ