Tin tức cskh@ichiba.vn
Tra cứu đơn hàng

Yahoo! Auction

https://auc-pctr.c.yimg.jp/i/auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0310/users/6820375b72258d6e47049f8a3ea7a7e24086aed9/i-img768x768-1664615812hzjnrj107528.jpg?pri=l&w=300&h=300&up=0&nf_src=sy&nf_path=images/auc/pc/top/image/1.0.3/na_170x170.png&nf_st=200

Lenovo ThinkPad X240

5.000 ¥
895.000 đ

Yahoo! Shopping

Rakuten