Tin tức [email protected]
Tra cứu đơn hàng

Yahoo! Auction

Yahoo! Shopping

Mercari

https://static.mercdn.net/c!/w=240,f=webp/thumb/photos/m21453330002_1.jpg?1653483991

はさみ

1.000 ¥
198.000 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240,f=webp/thumb/photos/m10617152830_1.jpg?1652922613

裁断機

1.990 ¥
394.020 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240,f=webp/thumb/photos/m38694608854_1.jpg?1653202946

お薬チョッキン

1.350 ¥
267.300 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240,f=webp/thumb/photos/m16190083318_1.jpg?1653479473

岡恒 植木鋏D型

3.000 ¥
594.000 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240,f=webp/thumb/photos/m81730257402_1.jpg?1653402089

はさみ

3.200 ¥
633.600 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240,f=webp/thumb/photos/m43578449790_1.jpg?1653034644

彫刻刀セット

1.000 ¥
198.000 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240,f=webp/thumb/photos/m72022213207_1.jpg?1652787147

洋裁はさみ 2本

2.000 ¥
396.000 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240,f=webp/thumb/photos/m11516941898_1.jpg?1653475750

レトロ裁ち鋏3本

3.000 ¥
594.000 đ