Tin tức [email protected]
Tra cứu đơn hàng

Yahoo! Auction

https://auc-pctr.c.yimg.jp/i/auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0406/users/7eb11cfcddfdc36a8771198cc508fd546298fddb/i-img700x1200-16860949639dronr18.jpg?pri=l&w=300&h=300&up=0&nf_src=sy&nf_path=images/auc/pc/top/image/1.0.3/na_170x170.png&nf_st=200

【村久】270mm根切鋏

8.000 ¥
1.432.000 đ

Mercari

https://static.mercdn.net/c!/w=240,f=webp/thumb/photos/m31820163363_1.jpg?1686316734

はさみ

300 ¥
53.700 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240,f=webp/thumb/photos/m66368413385_1.jpg?1686280157

事務用ハサミ

10.000 ¥
1.790.000 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240,f=webp/thumb/photos/m17427447628_1.jpg?1686312197

ALLEXハサミ

500 ¥
89.500 đ