Tin tức csm@ezbuy.jp
Tra cứu đơn hàng

Yahoo! Auction

https://auc-pctr.c.yimg.jp/i/auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0403/users/c95803d91a72f038c4b67c66d435a4df27cf2557/i-img1200x900-1679402154u1tk1b465331.jpg?pri=l&w=300&h=300&up=0&nf_src=sy&nf_path=images/auc/pc/top/image/1.0.3/na_170x170.png&nf_st=200

Sumiギター S-Chuei

150.000 ¥
28.500.000 đ
https://auc-pctr.c.yimg.jp/i/auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0403/users/c382ed59a6933c67115c679d40fe2d5275d15aba/i-img1200x798-1679137510tczrsu769304.jpg?pri=l&w=300&h=300&up=0&nf_src=sy&nf_path=images/auc/pc/top/image/1.0.3/na_170x170.png&nf_st=200

morningstar FX MC6 MKⅡ

35.500 ¥
6.745.000 đ
https://auc-pctr.c.yimg.jp/i/auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0312/users/5cd4690b4ef2f74e208f6b8135c27c63565c95e0/i-img600x300-1671869874qj4ocx30.jpg?pri=l&w=300&h=300&up=0&nf_src=sy&nf_path=images/auc/pc/top/image/1.0.3/na_170x170.png&nf_st=200

FENDER / 57 Custom Deluxe

117.000 ¥
22.230.000 đ
https://auc-pctr.c.yimg.jp/i/auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0403/users/5cd4690b4ef2f74e208f6b8135c27c63565c95e0/i-img600x300-16792346497ln5gn16.jpg?pri=l&w=300&h=300&up=0&nf_src=sy&nf_path=images/auc/pc/top/image/1.0.3/na_170x170.png&nf_st=200

FENDER/ 57 Custom Champ

82.000 ¥
15.580.000 đ
https://auc-pctr.c.yimg.jp/i/auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0403/users/729dc00b1bf2efe748c9df181b41653bbb62c890/i-img658x1198-1679340871elmwl4382148.jpg?pri=l&w=300&h=300&up=0&nf_src=sy&nf_path=images/auc/pc/top/image/1.0.3/na_170x170.png&nf_st=200

FUJIGEN レスポール

69.000 ¥
13.110.000 đ
https://auc-pctr.c.yimg.jp/i/auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0403/users/280cb4de01122c967b9dba54d59a794da5e64afc/i-img768x1024-1679214335tmoun7647853.jpg?pri=l&w=300&h=300&up=0&nf_src=sy&nf_path=images/auc/pc/top/image/1.0.3/na_170x170.png&nf_st=200

2TS Exclusive 2015年製

61.000 ¥
11.590.000 đ
https://auc-pctr.c.yimg.jp/i/auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0403/users/50ecb423e9ba7f5a991547063148e45adc0851e8/i-img1198x898-1679409140zpru6a13786.jpg?pri=l&w=300&h=300&up=0&nf_src=sy&nf_path=images/auc/pc/top/image/1.0.3/na_170x170.png&nf_st=200

VOX AC30HW2X

120.000 ¥
22.800.000 đ
https://auc-pctr.c.yimg.jp/i/auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0403/users/2aed19b708114cdd145497f361116027cf420f7c/i-img1200x1200-1679495380e0tpdw22171.jpg?pri=l&w=300&h=300&up=0&nf_src=sy&nf_path=images/auc/pc/top/image/1.0.3/na_170x170.png&nf_st=200

S.Yairi YD-302

11 ¥
2.090 đ

Mercari

https://static.mercdn.net/c!/w=240,f=webp/thumb/photos/m93369484195_1.jpg?1676391475

Squier classic vibe

42.222 ¥
8.022.180 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240,f=webp/thumb/photos/m69474075878_1.jpg?1668617673

たこ焼き太郎様専用

42.000 ¥
7.980.000 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240,f=webp/thumb/photos/m67991200865_1.jpg?1679215685

Fender mexico ギター

165.555 ¥
31.455.450 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240,f=webp/thumb/photos/m71266686469_1.jpg?1679052701

1976年製 Fender Stratocaster

360.000 ¥
68.400.000 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240,f=webp/thumb/photos/m79507544657_1.jpg?1679325436

SELDERエレキギター

16.400 ¥
3.116.000 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240,f=webp/thumb/photos/m48020962746_1.jpg?1679208723

Greco(グレコ) Super Power

66.800 ¥
12.692.000 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240,f=webp/thumb/photos/m25892311341_1.jpg?1679500571

SCHECTER SD-Ⅱ-24

50.000 ¥
9.500.000 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240,f=webp/thumb/photos/m61764924556_1.jpg?1676723592

Chatting Bird CKL-IBD

14.800 ¥
2.812.000 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240,f=webp/thumb/photos/m27765440633_1.jpg?1679499028

Fender Telecaster

59.000 ¥
11.210.000 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240,f=webp/thumb/photos/m15327184940_1.jpg?1678858550

PRS ケース

5.900 ¥
1.121.000 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240,f=webp/thumb/photos/m50886657066_1.jpg?1679497160

killer ギター Hckory brown

568.000 ¥
107.920.000 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240,f=webp/thumb/photos/m73689516930_1.jpg?1679496763

string butler V2

7.500 ¥
1.425.000 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240,f=webp/thumb/photos/m89952734087_1.jpg?1678848957

57classic リア

14.800 ¥
2.812.000 đ