Tin tức [email protected]
Tra cứu đơn hàng

Yahoo! Auction

https://auc-pctr.c.yimg.jp/i/auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0503/users/b7bd17e5b01b831920e3adad741c694f4cf6f138/i-img900x1200-1709223023soaip8705532.jpg?pri=l&w=300&h=300&up=0&nf_src=sy&nf_path=images/auc/pc/top/image/1.0.3/na_170x170.png&nf_st=200

NIKE TIEMPO 26.5cm

8.500 ¥
1.470.500 đ
https://auc-pctr.c.yimg.jp/i/auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0503/users/1f6bb6505ee7c775a71b37116606ef468300f294/i-img1200x1200-17093916826y1svj768309.jpg?pri=l&w=300&h=300&up=0&nf_src=sy&nf_path=images/auc/pc/top/image/1.0.3/na_170x170.png&nf_st=200

NIKE ZOOM FLY 5

9.000 ¥
1.557.000 đ
https://auc-pctr.c.yimg.jp/i/auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0502/users/9ff0effcc37a25fb79bd7f6336585f6ec1b90bad/i-img674x1200-1708769736vqjao1605306.jpg?pri=l&w=300&h=300&up=0&nf_src=sy&nf_path=images/auc/pc/top/image/1.0.3/na_170x170.png&nf_st=200

ニューバランス 1400

8.000 ¥
1.384.000 đ
https://auc-pctr.c.yimg.jp/i/auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0312/users/8de76f1d85c9bffa0e614ca221b11be14d13d3ce/i-img960x1200-16709301254x9guw324933.jpg?pri=l&w=300&h=300&up=0&nf_src=sy&nf_path=images/auc/pc/top/image/1.0.3/na_170x170.png&nf_st=200

AJ1 DIOR Chicago

1.000.000 ¥
173.000.000 đ

Mercari

https://static.mercdn.net/c!/w=240/thumb/photos/m52980809365_1.jpg?1705241849

ADIFOM Q 29cm AHQ4324

24.000 ¥
4.152.000 đ