Tin tức cskh@ichiba.vn
Tra cứu đơn hàng

Yahoo! Auction

https://auc-pctr.c.yimg.jp/i/auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0306/users/9633b7796f0a9aa30c06a6be4afbdfd9d2a541f9/i-img1200x900-1656206358ssjfwb15.jpg?pri=l&w=300&h=300&up=0&nf_src=sy&nf_path=images/auc/pc/top/image/1.0.3/na_170x170.png&nf_st=200

STUDER A820 美品 動作品

1.801.000 ¥
334.986.000 đ
https://auc-pctr.c.yimg.jp/i/auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0306/users/8b881d9510b62097c258abd6afd422129c49f40d/i-img1200x1200-1656141916deznyq39390.jpg?pri=l&w=300&h=300&up=0&nf_src=sy&nf_path=images/auc/pc/top/image/1.0.3/na_170x170.png&nf_st=200

POWERBEATS PRO

5.500 ¥
1.023.000 đ

Yahoo! Shopping

Rakuten

Mercari

https://static.mercdn.net/c!/w=240,f=webp/thumb/photos/m47720490083_1.jpg?1656167012

ASUS PH-GTX1650-O4G

17.000 ¥
3.162.000 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240,f=webp/thumb/photos/m41525554764_1.jpg?1656312797

NEC LaVie L PC-LL750RSB

30.000 ¥
5.580.000 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240,f=webp/thumb/photos/m13138423288_1.jpg?1656131040

専用

30.999 ¥
5.765.814 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240,f=webp/thumb/photos/m97937157689_1.jpg?1656312525

ゲーミングパソコン

140.000 ¥
26.040.000 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240,f=webp/thumb/photos/m93420876484_1.jpg?1656309305

Apple ipad pro 10.5

40.000 ¥
7.440.000 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240,f=webp/thumb/photos/m91238798804_1.jpg?1656241954

MacBook Air M1 256GB

94.000 ¥
17.484.000 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240,f=webp/thumb/photos/m34078521530_1.jpg?1656312047

BUFFALO WSR-3200AX4S-WH

8.500 ¥
1.581.000 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240,f=webp/thumb/photos/m66872542845_1.jpg?1656312743

ゲーミングPC

100.000 ¥
18.600.000 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240,f=webp/thumb/photos/m36807362463_1.jpg?1653451705

GALLERIA XF (KT44/H170)

75.000 ¥
13.950.000 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240,f=webp/thumb/photos/m82248091663_1.jpg?1656151238

Apple Mac mini 512GB

133.000 ¥
24.738.000 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240,f=webp/thumb/photos/m11653275606_1.jpg?1656312692

pc4-1700 DDR4 4GB

1.800 ¥
334.800 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240,f=webp/thumb/photos/m99867147258_1.jpg?1654580749

NP-01G

6.500 ¥
1.209.000 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240,f=webp/thumb/photos/m19559113999_1.jpg?1655629182

GALAX GEFORCE GTX 980

9.000 ¥
1.674.000 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240,f=webp/thumb/photos/m37178314992_1.jpg?1656312645

ELECOM TK-FCM077PBK

980 ¥
182.280 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240,f=webp/thumb/photos/m71413794453_1.jpg?1656312611

BUFFALO WEX-733D

2.500 ¥
465.000 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240,f=webp/thumb/photos/m98402298657_1.jpg?1656312577

PC h2210

1.700 ¥
316.200 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240,f=webp/thumb/photos/m18630023712_1.jpg?1655539403

Apple iPad Air

22.500 ¥
4.185.000 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240,f=webp/thumb/photos/m11792951318_1.jpg?1656312569

スマホホルダー

10.000 ¥
1.860.000 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240,f=webp/thumb/photos/m82518358285_1.jpg?1653807994

Samsung Galaxy Book 12.0

40.000 ¥
7.440.000 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240,f=webp/thumb/photos/m37904406699_1.jpg?1656312528

EPSON ICBK50A1

1.000 ¥
186.000 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240,f=webp/thumb/photos/m10769580094_1.jpg?1655509020

EPSON 互換インク

1.150 ¥
213.900 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240,f=webp/thumb/photos/m37955543050_1.jpg?1655716074

BUFFALO GX-DVI/U2C

3.480 ¥
647.280 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240,f=webp/thumb/photos/m64704886396_1.jpg?1656311532

プリンター

9.999.999 ¥
1.859.999.814 đ