Tin tức [email protected]
Tra cứu đơn hàng

Yahoo! Auction

https://auc-pctr.c.yimg.jp/i/auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0210/users/ad6f115d2952f8358fcfb3fb1c1ffec88db98541/i-img640x480-1634809345k6xuem1337189.jpg?pri=l&w=300&h=300&up=0&nf_src=sy&nf_path=images/auc/pc/top/image/1.0.3/na_170x170.png&nf_st=200

小品盆栽犬ビワ

1.000 ¥
212.000 đ
https://auc-pctr.c.yimg.jp/i/auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0210/users/49bfef7785bfa073a50d8a2015680e28d1f2576a/i-img640x480-1634259742ob7zbq6970.jpg?pri=l&w=300&h=300&up=0&nf_src=sy&nf_path=images/auc/pc/top/image/1.0.3/na_170x170.png&nf_st=200

盆栽 五葉松 八紘

50.000 ¥
10.600.000 đ
https://auc-pctr.c.yimg.jp/i/auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0210/users/e5c0d5ee605ea20faa57d388a1bafa79da471c59/i-img1200x800-1634974728s8xlzs3621.jpg?pri=l&w=300&h=300&up=0&nf_src=sy&nf_path=images/auc/pc/top/image/1.0.3/na_170x170.png&nf_st=200

盆栽富士 一位

4.200 ¥
890.400 đ
https://auc-pctr.c.yimg.jp/i/auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0210/users/c568f2a62ece0a283f17ef9d3889617105adc878/i-img800x450-1634697076abwxhf12420.jpg?pri=l&w=300&h=300&up=0&nf_src=sy&nf_path=images/auc/pc/top/image/1.0.3/na_170x170.png&nf_st=200

★小品盆栽 楓

10.500 ¥
2.226.000 đ
https://auc-pctr.c.yimg.jp/i/auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0210/users/ba5b204306ac43b9d28c6fc1658729c795ad3baf/i-img1200x900-1634800529nwakfy15.jpg?pri=l&w=300&h=300&up=0&nf_src=sy&nf_path=images/auc/pc/top/image/1.0.3/na_170x170.png&nf_st=200

*楓ミニサイズ*

5.500 ¥
1.166.000 đ
https://auc-pctr.c.yimg.jp/i/auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0210/users/2c944c40f2d5752c28670364867b2b6e6dbadd35/i-img640x480-1634979699kd6caw26.jpg?pri=l&w=300&h=300&up=0&nf_src=sy&nf_path=images/auc/pc/top/image/1.0.3/na_170x170.png&nf_st=200

『苔聖園』 高卓

2.700 ¥
572.400 đ
https://auc-pctr.c.yimg.jp/i/auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0210/users/2c944c40f2d5752c28670364867b2b6e6dbadd35/i-img640x480-1634981852tnjpnw2043.jpg?pri=l&w=300&h=300&up=0&nf_src=sy&nf_path=images/auc/pc/top/image/1.0.3/na_170x170.png&nf_st=200

『苔聖園』 梔子

3.000 ¥
636.000 đ

Yahoo! Shopping

Rakuten

https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/bonsaisaito/cabinet/03731479/03846728/04423795/imgrc0074027236.jpg

姫百日紅

2.475 ¥
524.700 đ
https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/bonsaisaito/cabinet/03731479/05198562/imgrc0070275126.jpg

正方高卓(大)

7.086 ¥
1.502.232 đ

Mercari

https://static.mercdn.net/c!/w=240/thumb/photos/m26253990555_1.jpg?1635134451

ヘヤゴム

800 ¥
169.600 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240/thumb/photos/m61570469425_1.jpg?1635061707

みみ様専用

1.150 ¥
243.800 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240/thumb/photos/m18376582729_1.jpg?1635120275

確認用

999.999 ¥
211.999.788 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240/thumb/photos/m37586036235_1.jpg?1635133644

造花の置物

1.000 ¥
212.000 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240/thumb/photos/m71054315340_1.jpg?1635062564

リングピロー

2.000 ¥
424.000 đ
https://static.mercdn.net/c!/w=240/thumb/photos/m66445815373_1.jpg?1635133376

花ナス 10個

500 ¥
106.000 đ