Tin tức [email protected]
Tra cứu đơn hàng

Yahoo! Auction

https://auc-pctr.c.yimg.jp/i/auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0412/users/1882d01292b8b33f552df22476c2dbe58057ddab/i-img1200x1200-17016565119a2rew73439.jpg?pri=l&w=300&h=300&up=0&nf_src=sy&nf_path=images/auc/pc/top/image/1.0.3/na_170x170.png&nf_st=200

小品太幹ガジュマル

13.000 ¥
2.275.000 đ
https://auc-pctr.c.yimg.jp/i/auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0412/users/ac3637d2bcf9113acd5da72259925450adc70913/i-img673x673-1701386760cxtipw12230.jpg?pri=l&w=300&h=300&up=0&nf_src=sy&nf_path=images/auc/pc/top/image/1.0.3/na_170x170.png&nf_st=200

鉢付き松盆栽

1.500 ¥
262.500 đ
https://auc-pctr.c.yimg.jp/i/auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0412/users/ec239976bea4b6811e5fffa4bb1334e4bc06858c/i-img900x1200-1701601380rqvdyb59395.jpg?pri=l&w=300&h=300&up=0&nf_src=sy&nf_path=images/auc/pc/top/image/1.0.3/na_170x170.png&nf_st=200

皐月盆栽

130 ¥
22.750 đ
https://auc-pctr.c.yimg.jp/i/auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0412/users/6c5c8c1bd9f0f1cf2da9895cc21ac0f87fd444b7/i-img898x1198-1701592839avod3958484.jpg?pri=l&w=300&h=300&up=0&nf_src=sy&nf_path=images/auc/pc/top/image/1.0.3/na_170x170.png&nf_st=200

皐月3色 

1.211 ¥
211.925 đ
https://auc-pctr.c.yimg.jp/i/auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0411/users/6c5c8c1bd9f0f1cf2da9895cc21ac0f87fd444b7/i-img898x1198-1701089700l2yuiw2686864.jpg?pri=l&w=300&h=300&up=0&nf_src=sy&nf_path=images/auc/pc/top/image/1.0.3/na_170x170.png&nf_st=200

皐月3色

6.000 ¥
1.050.000 đ

Mercari

https://static.mercdn.net/c!/w=240/thumb/photos/m75260478205_1.jpg?1701837236

ぼーちゃん様専用

1.111.111 ¥
194.444.425 đ